Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, a Honlapot ne használja. Amennyiben a Weboldalt (www.tataikalandpark.hu) használja, úgy tekintjük, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, és az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta. Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy az adott weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

2. Szolgáltató adatai

Név: Tatabányai Alpin Sportklub

Székhely: 2800 Tatabánya, Vajda János utca 10.

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 5. 3/13

Telefonszám: +36 30 230 3340

Email cím: vasaltutak@gmail.com

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96572/2016.

3. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása és rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4. Az adatkezelés elvei

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez (például Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a adatkezelő(k)től. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

Kezelt adatok

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja egyedi, névre szóló vasalt utas kártya gyártása és rendelkezésre bocsátása, valamint hírlevélküldés.

Az érintettek köre

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Személyes adatok törlése

A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha: kezelése jogellenes, azt a Felhasználó kéri, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

5. Jogsértvényesítési lehetőségek

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).